bli en starkare, montör idrottsman på kortare tid med uthållighetsträning

Härén et al12 genomförde en prospektiv kohortforskningsstudie som utvärderade effekten av MLDTs efter handledsbensfraktur och efterföljande behandling av distalradien. I denna experimentella design fick alla inskrivna patienter vårdstandarden för detta tillstånd med deltagare som sedan randomiserades till MLDT och kontrollgrupper. Förutom vårdstandarden fick MLDT-gruppen 10 MLDT-behandlingar., Härén et al12 rapporterade att MLDT-gruppen visade statistiskt signifikant minskade mått på handvolym vilket tyder på mindre ödem i den skadade extremiteten. Detta preliminära bevis stöder effekten av MLDTs i idrottsmedicin och rehabilitering som är specifik för att hantera handledsbensfrakturer. Fortsatta undersökningar med större provstorlekar krävs dock för att bekräfta och validera resultaten från de tre ovan nämnda humanforskningsstudierna.,

tillämpliga fall – och pilotstudier har gett resultat som stöder den kliniska effekten av att införliva MLDTs i multimodala behandlingsinterventioner för muskelskelett4, 13 och neuromuskulär14 sjukdomar. Dessa positiva resultat inkluderar statistiskt signifikanta minskningar av smärta13 samt kliniskt signifikanta minskningar av ödema4, förbättringar av sårläkning4 och restaureringar av anatomisk struktur och fysiologiska funktioner4,14. Dessa pragmatiska rapporter tyder på att MLDTs är effektiva i ett behandlingsparadigm när det används i samband med andra ingrepp., Även om dessa resultat stöder den potentiella effektiviteten hos MLDTs för muskuloskeletala tillstånd i ett sammanhang som speglar klinisk praxis i verkliga världen, är det tyvärr inte känt att MLDTs specifika bidrag till dessa positiva resultat fortfarande är okänt. Detta beror i allmänhet på de forskningsmetoder som används, dvs övervägande kvasi-experimentella mönster, som rankas lågt enligt CEBM-standarder för att rangordna bevisnivåerna och validitetspoängen granskade av PEDro scale9,10., Dessa pragmatiska studier stöder därför inte i strängaste termer effekten av MLDTs inom idrottsmedicin och rehabilitering19.

det starkaste beviset från RCT tyder på att MLDTs kan vara effektivt vid upplösning av enzymserumnivåer i samband med akut strukturell skelettmuskelcellskada11 samt vid minskning av ödem efter handledsbensfraktur av distal radius12 och akut ankelsprain2., Baserat på CEBM-standarder för att rangordna bevisnivåerna finns det för närvarande en otillräcklig och inkonsekvent uppsättning bevis för att stödja en grad av rekommendation för att fastställa riktlinjer för klinisk praxis för användning av MLDTs vid rehabilitering av idrottsskador.

manuella lymfatiska dräneringstekniker är fortfarande en klinisk konst grundad på hypoteser, teori och preliminära bevis. Forskare måste sträva efter att klargöra de biofysiska effekter som ligger till grund för dess olika föreslagna terapeutiska tillämpningar i den mänskliga organismen., Randomiserade kontrollerade studier och longitudinella prospektiva kohortstudier krävs för att fastställa effekten av MLDTs för att producera positiva resultat för patienter som rehabiliterar från sportrelaterade skador. Forskare som använder sådana experimentella mönster bör använda noggrannhet vid val av specifika typer av MLDTs som ska införlivas i respektive interventionsregimer så att olika former av behandlingen undviks med undersökta behandlingsprotokoll., Tillämpad och klinisk vetenskap forskning studier av Schillinger et al11, Eisenhart et al2, och Härén et al12 tillsammans med avancerad grundläggande vetenskap experimentella metoder som genomförs av Knott ’et al16 och Hodge’ et al17 kan tjäna som grund referenser för framtida hybrid undersökningar i detta område av manuell terapi. När denna aspekt av ett förslag till forskningsparadigm har fastställts, kan fokus expandera till att omfatta bestämning av optimala behandlingstider samt den mest effektiva hastigheten och frekvensen av administrerade MLDTs för utveckling av en definierad interventionsalgoritm.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppa till verktygsfältet